BASISOPLEIDINGEN SCHULDBEMIDDELING

WAT EN VOOR WIE?

De basisopleiding schuldbemiddeling richt zich tot alle (toekomstige) hulpverleners van OCMW’s en CAW’s die actief zijn binnen budget- en schuldhulpverlening of die occasioneel met mensen met budgetterings- en/of schuldenproblemen te maken hebben, evenals advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen die (toekomstig) schuldbemiddelaar zijn.

In een decreet van 24 juli 1996 zijn enkele vereisten gesteld aan OCMW’s en CAW’s (met het oog op het krijgen of behouden van een erkenning als instelling voor schuldbemiddeling).

Zo moeten zij beschikken over een maatschappelijk werker én een jurist/advocaat. Deze maatschappelijk werker en jurist/advocaat moeten ofwel beschikken over minstens 3 jaar nuttige ervaring, ofwel moeten ze een opleiding van ten minste 60 uren gevolgd hebben.

Deze erkende opleiding wordt onder de naam ‘Basisopleiding schuldbemiddeling’ aangeboden door Procura, en betreft dus deze opleiding. De personen die de opleiding succesvol beëindigen, krijgen een attest.

Ook hulpverleners betrokken bij de algemene sociale dienstverlening of andere deelwerkingen, kunnen via het volgen van deze opleiding heel wat kennis vergaren en ervaringen opdoen die nuttig en zelfs nodig zijn in hun dagelijkse werkpraktijk.

INSCHRIJVEN VOOR DE BASISOPLEIDINGEN

De basisopleiding schuldbemiddeling (10 lesdagen + 1 halve dag zelfevaluatie) gaat door op diverse locaties in Vlaanderen, onder meer in Kortrijk, Sint-Niklaas, Antwerpen en Genk.

Wanneer een opleiding volzet is, kan men zich nog altijd op een wachtlijst laten plaatsen.

De 10 lesdagen vinden plaats op de gekozen locatie. Op de 11e (halve dag) vindt een online zelfevaluatie plaats die afgelegd kan worden op een zelfgekozen locatie.

De kostprijs voor het volgen van deze 11-daagse opleiding bedraagt €1150 voor de medewerkers binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW’s, CAW’s en samenwerkingsverbanden) en €1250 euro voor anderen.

INHOUD

De basisopleiding schuldbemiddeling behandelt de basisprincipes van de juridische en methodische materies waar budget- en schuldhulpverleners dagelijks mee te maken krijgen. De opleiding bestaat uit 2 grote luiken:

  • De juridisch-technische aspecten van schuldbemiddeling.

Het spreekt voor zich dat de complexe technische en juridische materie onmogelijk volledig aan bod kan komen. De materie is immers oneindig uitgebreid. Bovendien ontwikkelt en evolueert de juridische kennis en praktijk (wetgeving, rechtsleer, rechtspraak) continu. We opteerden voor een basisopleiding waarbij de nadruk ligt op kennisoverdracht en het inoefenen van de gedoceerde zaken tijdens elke lesdag enerzijds en het oplossen van casussen waarin diverse materies aan bod komen (vaak lesdag overschrijdend) anderzijds.

  • De methodische aanpak van schuldbemiddeling.

Naast een juridische aanpak leert de praktijk ons dat een duurzame en succesvolle schuldbemiddeling staat of valt met de motivatie van de cliënt. Daarom wordt tijdens de opleiding ook veel aandacht besteed aan de methodische aanpak van het ‘schuldbemiddelen’.

Om de methodische vaardigheden van de cursisten aan te scherpen kiezen we tijdens deze opleiding voor een systeemtheoretische aanpak aangevuld met de contextuele kijk op het benaderen van cliënten met een schuldenproblematiek. Deze benadering wordt uitgebreid met een aantal aspecten uit de consumentenpsychologie (met oog voor het aanscherpen van de weerbaarheid van de cliënt en eventueel gedragsverandering) en inzichten en vaardigheden uit de bemiddelings- en onderhandelingspraktijk.

 

PROGRAMMA LESDAGEN

Lesdag

Inhoud/ materies die behandeld worden

1

V.M. Inleiding met maatschappelijke situering schuldenproblematiek, voorstelling van actoren in de hulpschuldverlening en praktische werkwijze binnen deze basisopleiding
N.M. Intake en het verloop van een dossier schuldbemiddeling (methodisch)

2

Sleutelfactoren voor een integraal, preventief en duurzaam werken in de budgethulpverlening en schuldbemiddeling

3

Algemeen juridisch kader: soorten verbintenissen en schulden, geldigheidsvoorwaarden van overeenkomsten, de verschillende partijen, schuldendelging en uitdoving van schulden (met inbegrip van verjaring)

4

Marktpraktijken en consumentenbescherming

5

V.M. Het consumentenkrediet
N.M. Casusbesprekingen omtrent de materies die aan bod kwamen op de lesdagen 3, 4 en 5 (V.M.)

6

De wetgeving inzake het hypothecair krediet
De inning van schulden: de minnelijke invordering, de gerechtelijke invordering en het beslagrecht

7

De invordering van fiscale schulden
De wet op de collectieve schuldenregeling
De wet continuïteit ondernemingen
Het faillissement

8

V.M. Huurschulden
N.M. Casusbesprekingen omtrent de materies die aan bod kwamen op de lesdagen 6, 7 en 8 (V.M.)

9

V.M. Bemiddelen en onderhandelen
N.M. Bouwen aan gedragsverandering van cliënten

10

V.M. Sleutelfactoren voor een integraal, preventief en duurzaam werken in budgethulpverlening en schuldbemiddeling (vervolg op hetgeen aan bod kwam op dag 2)
N.M. Casusbesprekingen waarbij de focus ligt op de methodische aanpak

De verschillende lesdagen worden verzorgd door docenten die met beide voeten in de praktijk staan (schuldbemiddelaars, advocaten,… ) en door beslagen academici.

Voor het volgen van de 10 lesdagen kan gekozen worden uit één van de locaties waar de basisopleiding schuldbemiddeling georganiseerd wordt (zie hoger).

De 11e (halve) dag omvat een zelfevaluatie waarbij het de bedoeling is dat elke cursist een zicht krijgt op waar hij/zij staat in het kader van het behandelen van budget- en schuldhulpverleningsdossiers.

De cursisten die aan alle voorwaarden voldaan hebben, ontvangen een attest waaruit blijkt dat zij de door de Vlaamse overheid erkende basisopleiding schuldbemiddeling, gevolgd hebben.

 

Vragen?

Tel: 02 / 246 37 60
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.